Δικαιολογητικά Πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απαιτούνται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ν. Ηρακλείου

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

opispeiraklioy

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» ενημερώνει τους αναπληρωτές συναδέλφους για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου.

Οδηγίες Πρόσληψης:

·    Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που αναμένεται να προσληφθούν , δεν θα είναι δυνατή η φωτοτύπηση των πρωτότυπων εγγράφων στη Διεύθυνση. Ως εκ τούτου πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τις φωτοτυπίες που απαιτούνται εκ των προτέρων

·         Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία, η υπηρεσίας μας θα παραλαμβάνει και θα ελέγχει τα δικαιολογητικά από τις 8:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., γιατί στη συνέχεια και εντός της ίδιας μέρας το προσωπικό θα πρέπει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά στο σύστημα την πρόσληψή σας.

·     Πρέπει να έχετε συμπληρωμένες όλες τις αιτήσεις και τα απαραίτητα έντυπα εκ των προτέρων και ανέβετε στον 2ο όροφο, για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας .

·        Στο ισόγειο, στην είσοδο της Διεύθυνσης θα υπάρχει ονομαστική κατάσταση όπου θα μπορείτε να αναγράφετε το όνομά σας, για να τηρείται σειρά προτεραιότητα και στη συνέχεια θα ανεβαίνετε στον 2ο όροφο σε μικρές ομάδες, αφού πρώτα έχετε ετοιμάσει όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ θα έχουν διαφορετική ονομαστική κατάσταση προτεραιότητας. Προηγούνται έγκυες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

·    Το προσωπικό της Διεύθυνσης είναι προετοιμασμένο και θα καταβάλει κάθε ανθρώπινη προσπάθεια να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει όμως να βοηθήσετε κι εσείς, με την υπομονή και τη συνεργασία σας

·    Αν και γνωρίζουμε ότι θα η προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών είναι μια πραγματική ταλαιπωρία και για σας αλλά και για την υπηρεσία μας, εντούτοις με το υπάρχον σύστημα προσλήψεων είναι απαραίτητη, γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν και να τηρούνται στο φάκελο κάθε εκπαιδευτικού όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, για τους ελέγχους του ΕΣΠΑ που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Καλή τοποθέτηση, καλή δύναμη

Δικαιολογητικά Πρόσληψης στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου:

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές/τριες στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ότι θα πρέπει να προσκομίσουν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη μέρα που κα αναλάβουν υπηρεσία. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΣΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΣΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

5. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα καθώς και ότι δεν γίνεται χρήση ψυχοτρόπων ουσιών). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

6. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.

7. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α.

8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ).

9. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

10. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).

11. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).

     ·    Όσου Έχουν βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπήρχαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία κα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς κι αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρκρου 7 του Ν.4354/2015.   

         12. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής σ Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗ΢»  http://www.ermis.gov.gr).

       13. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.   

      14. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).

         15. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «Ατλας»  https://www.atlas.gov.gr).

         16. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας)

Στην Υπηρεσία μας να συμπληρώσετε:

1. Αναφορά ανάληψης (παρέχεται από την υπηρεσία)

2. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού (που δεν είναι απαραίτητο προσόν διορισμού). Παρέχεται από την υπηρεσία.

   Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής : Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού για μισθολογική εξέλιξη θα τηρηθεί αυστηρά και απαρέγκλιτα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας.

3. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία)

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης, δεν ασκώ εμπορία κατ’ επάγγελμα και δεν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος μου. (παρέχεται από την υπηρεσία).

Τονίζουμε ότι η προσκόμιση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς χωρίς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά θ διαδικασία των προσλήψεων και τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία στον πίνακα κατάταξης (πολύτεκνοι/ τρίτεκνοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόηυγθ μεσογειακή αναιμία, αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω) οφείλουν να καταθέσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Στα ανωτέρω δικαιολογητικό, για διευκόλυνση του έλεγχου, να τα έχετε έτοιμα με την παρακάτω σειρά: 1)Πτυχίο, 2)Γνωματεύσεις Ιατρών Ταυτότητα, 3)ΑΦΜ, 4)ΑΜΚΑ, 5)ΑΜΑ-ΙΚΑ, 6)Σαυτότθτα, 7)IBAN, 8)Μεταπτυχιακό 9)Προχπθρεςίεσ - Καταστάσεις Ενσήμων 10)ΠιΣτοποιΗτικό Εντοπιότητας, 11)Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης, 12)Βεβαιώσεις σπουδών τέκνων 13)Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άνδρες

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές