Καταστατικό

Καταστατικό του συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος»

ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟt2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμ. Μητρώου: 24
Αριθμ. Απόφασης: 33/8325/245/1992
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α     Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β     Συγκρότηση του Συλλόγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ     Εγγραφή- Διαγραφή - ΑποχώρησηΥποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ     

Όργανα του Συλλόγου: Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε     Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» με έδρα το Ηράκλειο.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο:

    Την διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.

    Την εξύψωση του πνευματικού, πολιτιστικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.

    Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

    Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.

    Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού.

    Στην προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

    Την συμπαράσταση με όλα τα νόμιμα μέσα σε κάθε αδικούμενο μέλος του Συλλόγου.

    Την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Δασκάλων.


Άρθρο 3ο

Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

    Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.

    Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π. για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

    Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κ.λ.π. για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

    Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

    Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της ΔΟΕ στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

    Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κ.λ.π δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κ.λ.π και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

Άρθρο 4ο

Έσοδα του Συλλόγου.

Πόροι του Συλλόγου είναι: τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, κ.λ.π

Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συγκρότηση του Συλλόγου

Άρθρο 5ο

    Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς α/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα σχολεία Α/θμιας Εκ/σης του Νομού Ηρακλείου, μόνιμους αναπληρωτές με απόσπαση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και όσους υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία ισότιμα με τα δημόσια.

    Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκείνοι που προφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού ή στην εκπαίδευση και το συνδικαλισμό γενικότερα.

    Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών (ΔΟΕ) ή η αποχώρησή του απ’ αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και να καταβάλει σ’ αυτή τη συνδρομή του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του όπως στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εγγραφή- Διαγραφή-Αποχώρηση
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

Άρθρο 6ο

Εγγραφή Μελών

Για να γίνει δάσκαλος – νηπιαγωγός ή άλλος εκπαιδευτικός ή ειδικός επιστήμονας, μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου.

Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 ημέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ με αίτησή του (υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτήν από το Δ.Σ) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά.

Αν και η Γ.Σ απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

Άρθρο 7ο

Το Δ.Σ μπορεί να διαγράψει το μέλος του:

    Που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.

    Που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.

    Που αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

    Που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δε πήρε μέρος στις δυο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση.

    Που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Εννοείται πως το μέλος που χάνει τη διδασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμιά διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ ακυρώσει τη διαγραφή θεωρείται πως τότε δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από την Γ.Σ είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφληση τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης διαγραφής.

Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής)

Δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών. Δε διαγράφεται μέλος που καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου δ/νσης, προϊσταμένου γραφείου και σχολικού συμβούλου, αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό αυτό πλην του δικαιώματος του «εκλέγεσθαι». Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανάκτησης της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση στο Δ.Σ το οποίο αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

Άρθρο 8ο

Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσής αποχώρησής τους.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις Μελών

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

    Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ είτε τακτική, είτε έκτακτη.

    Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

    Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ στο έργο του.

    Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ και του Δ.Σ ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα των Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

    Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

    Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.

    Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

    Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματά τους στο Δ.Σ για λύση ή ικανοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Όργανα του Συλλόγου

Άρθρο 11ο

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή

 
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

        Εγκρίνει ή κατά ψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ και την Έκθεση πεπραγμένων την Ε.Ε

        Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου

        Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

        Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ και την Ε.Ε του Συλλόγου, τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και τους αντιπροσώπους του στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθορισμένα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε

        Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει στη δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε

        Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

        Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κ.λ.π

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Γ.Σ

Η Γ.Σ συγκαλείται από το Δ.Σ τακτικά μεν δυο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος, μια κατά το μήνα Οκτώβρη και μια από 15 Μάη μέχρι 17 Ιούνη, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, τη άρνησή του δε ή η ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.

Η προσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καθορισμένη μέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ και να αναγράφεται οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και το χρόνο πραγματοποίησής της.

Η Γ.Σ μπορεί να εγγράψει θέμα μείζονος σημασίας στην ημερήσια διάταξη ύστερα από πρόταση του Δ.Σ

Η Γ.Σ δε μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Όνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ οι παραπάνω προθεσμίες

Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προς το Δ.Σ και τα προς συζήτηση θέματα.

Στις έκτακτες Γ.Σ προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ, η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ.

Στις τακτικές όμως Γ.Σ εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ, ο Α΄και Β΄ Αντιπρόεδρος και ορίζονται Γραμματείς για την τήρηση των Πρακτικών.

Άρθρο 14ο

Απαρτία

Η Γ.Σ τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ½ συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 μέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς μέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ και στις ψηφοφορίες με οποιουδληποτε είδους εξουσιοδότηση.

Άρθρο 15ο

Στις Γ.Σ δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο.

Με απόφαση της Γ.Σ μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 16ο

Αποφάσεις

Οι αποφάσεις των Γ.Σ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της δεύτερης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14, και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των ? των παρόντων μελών.

Η Γ.Σ αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ, Ε.Ε, Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ αποφασίζει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 17ο

Διαδικασία της Γ.Σ

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγονται με πρόταση του Προέδρου η Αντιπροέδρου του Δ.Σ, ο πρόεδρος της Γ.Σ και ο Α και Β αντιπρόεδρος και ορίζονται οι Γραμματείς αυτής.
Οι αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται. Ο πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των Εργασιών της Γ.Σ, δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει θέματα σε ψηφοφορία.
Οι Γραμματείς τηρούν πρακτικά της Γ.Σ τα οποία και προσυπογράφουν μαζί με τον Πρόεδρο.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται μετά τις Εργασίες της Γ.Σ που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχόμενων οργάνων, η οποία προεδρεύεται από Δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο πρόεδρος της Γ.Σ παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ καταχωρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

Άρθρο 18ο

Σύσταση εκλογών

    Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

    Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι του Δ.Σ. για την Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

    Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

    Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στο Δ.Σ. του Συλλόγου (5) πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ. του μήνα Μάη-Ιούνη. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.

    Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψηφίους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.

    Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

    Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για θέση αυτή.

    Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

    Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

    Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μια έδρα ή από ένα αντιπρόσωπο στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

    Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκονται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

    Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό.

    Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Τέλος θα γράφεται και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

    Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι 4 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., μέχρι 2 σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι 4 σταυρούς για τους αντιπροσώπους.

Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητας του.

Άρθρο 19ο

Εκλογική Διαδικασία

    Η Εφορευτική επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

    Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη.

Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα

3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

    Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

    Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στοοικείο Πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ, την Ε.Ε, τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

    Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών, παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ, το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Το Σύλλογο διοικεί το Δ.Σ 11μελές που εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση με θητεία για 2 χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Δ.Σ

    Το Δ.Σ του Συλλόγου απαρτίζεται από τους α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γεν. Γραμματέα, δ) Ταμία, ε) Ειδικό Γραμματέα, στ) Οργανωτικό Γραμματέα , στ) Υπεύθυνο τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, η) Υπεύθυνο Εκδόσεων και 3 μέλη.

    Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το Συμβούλιο, που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτό αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου.

Άρθρο 22ο

Παράδοση της Διοίκησης

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

Άρθρο 23ο

Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

    Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, τουλάχιστον 4 μέλη. Αν αρνηθεί ο πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ περισσότερο από πέντε μέρες τότε καλούν το Δ.Σ σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

    Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δυο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.

    Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον έξι (6) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δε λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση.

    Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

    Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.


Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

    Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών συνελεύσεων.

    Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

    Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

    Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

    Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών, στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

    Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

    Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

    Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια.

    Εισηγείται στη Γ.Σ για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.

    Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

    Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του συλλόγου.

    Το Δ.Σ καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας των συνδέσμων και κινεί τη διαδικασία εκλογής τους.

Άρθρο 25ο

Αντικατάσταση Μελών Δ.Σ

    Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ πεθαίνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.

    Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμη τους σε έδρες.

    Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.

    Αν αποχωρήσει ο πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

    Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ υποβάλλει έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

    Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 6 μέλη ή λιγότερα μέλη από 6 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε δυο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

Άρθρο 26ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

    Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

    Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.

Συγκαλεί το Δ.Σ σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητες αντιπροέδρου

    Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει σ’ όλες του τις αρμοδιότητες.

    Μπορεί να αναπληρώνει τον πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του προέδρου που μπορεί να του αναθέσει αυτός με απόφαση του Δ.Σ.


Άρθρο 28ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και τηρεί βιβλία μητρώου μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 29ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

Άρθρο 30ο

Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

Άρθρο 31ο

Αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα

Ο Οργανωτικός Γραμματέας εισηγείται στο Δ.Σ για οργανωτικά θέματα.

Άρθρο 32ο

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή του Συλλόγου και των δραστηριοτήτων της ΔΟΕ. Παρακολουθεί τον ημερήσιο, περιοδικό και εκπαιδευτικό τύπο και συντάσσει τα Δελτία Τύπου τα οποία θέτει υπόψη του Δ.Σ.

Φροντίζει για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Οργανώνει σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα συνεντεύξεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 33ο

Αρμοδιότητες υπεύθυνου εκδόσεων

Είναι επικεφαλής της Επιτροπής επιλογής της ύλης του Ενημερωτικού Δελτίου και του περιοδικού «Στοχασμοί» καθώς και κάθε άλλης έκδοσης.

Άρθρο 34ο

Η Ε.Ε αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ και για ίδια με αυτό Θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα Πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται.

Η Ε.Ε συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου

Άρθρο 35ο

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των ? των παρόντων.

Άρθρο 36ο

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από τη Γ.Σ που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των ? των παρόντων.

Η ίδια Γ.Σ αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 37ο

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Έχει στην περιφέρεια με κεφαλαία γράμματα τον τίτλο του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ» και στο κέντρο την εικόνα περιστεριού με κλαδί ελιάς στο ράμφος ως σύμβολο Ειρήνης και Ύφεσης.

Άρθρο 38ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ και του Δ.Σ.

Ο Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της ΔΟΕ δε μπορεί να είναι μέλος άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 38 άρθρα και προήλθε από τροποποίηση του παλιού καταστατικού, μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ τις 24/10/91. αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο Ειδικό Βιβλίο συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Ηράκλειο 24-10-1991

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές