ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ν. Ηρακλείου

ΠΡΟΣ

          Την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο επί της οδού Τίτου Γεωργιάδη αρ. 95, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

*******

         Όπως καλώς γνωρίζετε, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ν. Ηρακλείου εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση των νομίμων εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Μεταξύ των εκπαιδευτικών, που εκπροσωπούμε ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία ήδη από τον Σεπτέμβριο 2022 και παρά ταύτα, η Διεύθυνσή σας ουδέποτε προέβη στην έκδοση πράξεων μονιμοποιήσεως αυτών, παρά το γεγονός, ότι όφειλε να το πράξει σύμφωνα με το ισχύον κατά τον χρόνο εκείνο θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο η Διεύθυνση όφειλε να προωθήσει τις διαδικασίες για την έκδοση πράξεων μονιμοποίησης, το νομικό πλαίσιο για την μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών διέπονταν κατ’ αρχήν από την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, σύμφωνα με την οποία: «7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α` του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α`167)». Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξεδόθη με μεγάλη καθυστέρηση στις 27 Ιανουαρίου 2023 (ΦΕΚ Β 388) και προέβλεψε από τον χρόνο εκείνο και εφεξής τα κριτήρια και τη διαδικασία για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 62 παρ. 7 του ν. 4589/2019 δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με αποτέλεσμα, όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν διετή υπηρεσία μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2023 να μην μπορούν κατ’ αρχήν να μονιμοποιηθούν, παρά το γεγονός, ότι το δικαιούνταν.

            Γίνεται δεκτό (πρβλ. ΣτΕ 303/2017, 353/2007, 211/2006, 1978/2002, 672/2002 επταμελούς, 537/2002 επταμελούς, 31/2002, 2465/2001, 1394/2001 επταμελούς, 326/2001 επταμελούς, 5/2001 επταμελούς 2546/1999 επταμελούς, 2818/1997 επταμελούς, 4396/1996, 3255/1996, 300/1989 επταμελούς, 145/1989, 1929/1978, 4334/1976 Ολομ. κ.ά.), ότι όταν η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει στη διοίκηση την υποχρέωση να εκδώσει την κανονιστική πράξη, τότε η αδράνεια του κανονιστικού νομοθέτη δεν επιτρέπεται να ματαιώσει την άσκηση του δικαιώματος του ιδιώτη, διότι στην περίπτωση αυτή παραβιάζει τον νόμο που θέσπισε το δικαίωμα αυτό (πρβλ. ΣτΕ 211/2006). Τούτου έπεται ότι στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται η ανάλογη εφαρμογή διατάξεων, που ρυθμίζουν παρεμφερείς καταστάσεις και δικαιώματα.

            Στην υπό κρίση περίπτωση, ο νομοθέτης με το άρθρο 62 παρ. 7 του ν.4589/2019 καθιέρωσε το δικαίωμα των δόκιμων εκπαιδευτικών, με την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας να καταστούν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το δικαίωμα αυτό, το οποίο άρρηκτα συνέχεται με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, απορρέει ευθέως και εκ του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει, ότι μόνο οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι τυγχάνουν της προστασίας έναντι μεταθέσεως, απολύσεως ή υποβιβασμού. Οποιαδήποτε, συνεπώς, παράλειψη της διοικήσεως, η οποία ανέβαλε ή ματαίωσε την προσδοκία μονιμοποίησης των μελών μας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς την ανωτέρω συνταγματική επιταγή της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και συνιστά ως εκ τούτου παράνομη παράλειψη εκ μέρους της.

         Για την άρση της παρανόμου αυτής καταστάσεως επιβάλλεται η ανάλογη εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες διέπουν συναφείς καταστάσεις και δικαιώματα, όπως εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 40 του ν.3528/2007, ο οποίος ούτως ή άλλως εφαρμόζεται συμπληρωματικά και στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα δε με το ως άνω άρθρο (παρ. 3) ρητώς προβλέπεται, ότι «(..) 3. Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση Αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό».

Η ερμηνεία αυτή έχει πλήρως υιοθετηθεί και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στην υπ’ αρ. 107693/E2/1-7-2016 εγκύκλιο του (η οποία εκδόθηκε υπό το κράτος του άρθρου 4 παρ. 8 του ν.3848/2010,[1] που αποτελούσε όμοια διάταξη με αυτήν του άρθρου 62 παρ. 7 του ν. 4598/2019). Συγκεκριμένα, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονταν: «Με αφορμή δικά σας ερωτήματα, καθώς και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπληρώσει διετή ευδόκιμο υπηρεσία και έχοντας υπόψη την αδυναμία εφαρμογής του Π.Δ.152/2013 (Φ.Ε.Κ.240 τ.Α΄/5-11-2013, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις. Οι διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών είναι οι εξής: 1) των παραγράφων 2(α) και 3(α) του άρθρου 5, του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3γ, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.141 τ. Α΄), 2) των παρ.1 έως 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Π.Δ.140/1998 (Φ.Ε.Κ.107 τ. Α΄), 3) των παρ.1 και 2 του άρθρου 40 του Υ.Κ.-Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) 4) των παρ. 5 και 8 του άρθρου 4 , του Ν.3848/2010(Φ.Ε.Κ.71 τ. Α΄) και 5) της με αριθμό πρωτ.46026/Δ2/25-06-2007 σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την 1-11-2011 (σχολικό έτος 2012-2013) με τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους. Συγκεκριμένα, απαιτούνται δύο (2) χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας με απόσπαση σε θέσεις, όπου ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια».

         Μετά ταύτα, είναι προφανές, ότι η Διοίκηση, οφείλει να προβεί και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο, που έκαστο των μελών συμπλήρωσε διετή υπηρεσία, στην έκδοση των πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.3528/2007. Σε αντίθετη περίπτωση, η παράνομη παράλειψη της διοικήσεως να ολοκληρώσει την διοικητική διαδικασία, θίγει τα μέλη μας και επιφυλασσόμεθα για τη διεκδίκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους, εφιστώντας την προσοχή σας στο γεγονός, ότι η ως άνω παράνομη παράλειψη συνιστά μεταξύ άλλων πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα εκ μέρους σας.

         Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος των μελών μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ

          Για τη μη έκδοση εκ μέρους σας πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, που συμπλήρωσαν διετή υπηρεσία μέχρι τις 27/1/2023.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

          Όπως άμεσα προβείτε στην έκδοση πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, που συμπλήρωσαν διετή προϋπηρεσία μέχρι την 27-1-2023 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, από τον χρόνο, που έκαστος εξ αυτών συμπλήρωσε τη διετία.

         Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών μας.

          Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα, προς όν αύτη απευθύνεται, αντιγράφων.

Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023[1] «8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων».

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές