Η Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου απορρίπτει αναίτια την εκλογική άδεια των συναδέλφων.

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου απορρίπτει αναίτια την εκλογική άδεια των συναδέλφων

Να εγκριθούν όλα τα αίτημα για την άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», με έγγραφό της στις 3/5/23, είχε ζητήσει από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου να διευκολύνει τις/τους συναδέλφισσες/ους, που εμπίπτουν στην κατηγορία μετακίνησης από το ν. Ηρακλείου σε άλλη περιφερειακή ενότητα, πέραν της Κρήτης και να δοθεί σε όλες/όλους ανεξαιρέτως μια (1) επιπλέον ημέρα άδειας. Αυτό είναι, εξάλλου, το πνεύμα του Π.Δ. 26/2012 και του ν. 3528/2007, ότι όσοι μετακινούνται από νησί και προς νησί, δύναται να λάβουν μια επιπλέον ημέρα άδειας, ώστε να ασκήσουν απρόσκοπτα το αναφαίρετο εκλογικό τους δικαίωμα.

Ωστόσο, με λύπη διαπιστώνουμε ότι η διοίκηση της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου απορρίπτει μαζικά τα αιτήματα των συναδέλφων για τη χορήγηση της μια επιπλέον ημέρας άδειας. Ειδικότερα, δε, απορρίπτει αιτήματα σε περιοχές, που οι συνάδελφοι πρέπει να πάρουν 2 ή 3 μεταφορικά μέσα για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Η συμμετοχή με την ψήφο μας στις εθνικές εκλογές αποτελεί αναφαίρετο και ύψιστο δημοκρατικό             δικαίωμα. Καλούμε, τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου, έστω και τώρα, να λάβει υπόψη της το θεμελιώδες δικαίωμα και να εγκρίνει τα αιτήματα των συναδέλφων.

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ν. Ηρακλείου

ΠΡΟΣ

          Την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο επί της οδού Τίτου Γεωργιάδη αρ. 95, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

*******

         Όπως καλώς γνωρίζετε, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ν. Ηρακλείου εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση των νομίμων εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Μεταξύ των εκπαιδευτικών, που εκπροσωπούμε ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία ήδη από τον Σεπτέμβριο 2022 και παρά ταύτα, η Διεύθυνσή σας ουδέποτε προέβη στην έκδοση πράξεων μονιμοποιήσεως αυτών, παρά το γεγονός, ότι όφειλε να το πράξει σύμφωνα με το ισχύον κατά τον χρόνο εκείνο θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο η Διεύθυνση όφειλε να προωθήσει τις διαδικασίες για την έκδοση πράξεων μονιμοποίησης, το νομικό πλαίσιο για την μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών διέπονταν κατ’ αρχήν από την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, σύμφωνα με την οποία: «7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α` του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α`167)». Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξεδόθη με μεγάλη καθυστέρηση στις 27 Ιανουαρίου 2023 (ΦΕΚ Β 388) και προέβλεψε από τον χρόνο εκείνο και εφεξής τα κριτήρια και τη διαδικασία για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 62 παρ. 7 του ν. 4589/2019 δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με αποτέλεσμα, όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν διετή υπηρεσία μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2023 να μην μπορούν κατ’ αρχήν να μονιμοποιηθούν, παρά το γεγονός, ότι το δικαιούνταν.

            Γίνεται δεκτό (πρβλ. ΣτΕ 303/2017, 353/2007, 211/2006, 1978/2002, 672/2002 επταμελούς, 537/2002 επταμελούς, 31/2002, 2465/2001, 1394/2001 επταμελούς, 326/2001 επταμελούς, 5/2001 επταμελούς 2546/1999 επταμελούς, 2818/1997 επταμελούς, 4396/1996, 3255/1996, 300/1989 επταμελούς, 145/1989, 1929/1978, 4334/1976 Ολομ. κ.ά.), ότι όταν η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει στη διοίκηση την υποχρέωση να εκδώσει την κανονιστική πράξη, τότε η αδράνεια του κανονιστικού νομοθέτη δεν επιτρέπεται να ματαιώσει την άσκηση του δικαιώματος του ιδιώτη, διότι στην περίπτωση αυτή παραβιάζει τον νόμο που θέσπισε το δικαίωμα αυτό (πρβλ. ΣτΕ 211/2006). Τούτου έπεται ότι στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται η ανάλογη εφαρμογή διατάξεων, που ρυθμίζουν παρεμφερείς καταστάσεις και δικαιώματα.

            Στην υπό κρίση περίπτωση, ο νομοθέτης με το άρθρο 62 παρ. 7 του ν.4589/2019 καθιέρωσε το δικαίωμα των δόκιμων εκπαιδευτικών, με την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας να καταστούν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το δικαίωμα αυτό, το οποίο άρρηκτα συνέχεται με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, απορρέει ευθέως και εκ του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει, ότι μόνο οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι τυγχάνουν της προστασίας έναντι μεταθέσεως, απολύσεως ή υποβιβασμού. Οποιαδήποτε, συνεπώς, παράλειψη της διοικήσεως, η οποία ανέβαλε ή ματαίωσε την προσδοκία μονιμοποίησης των μελών μας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς την ανωτέρω συνταγματική επιταγή της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και συνιστά ως εκ τούτου παράνομη παράλειψη εκ μέρους της.

         Για την άρση της παρανόμου αυτής καταστάσεως επιβάλλεται η ανάλογη εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες διέπουν συναφείς καταστάσεις και δικαιώματα, όπως εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 40 του ν.3528/2007, ο οποίος ούτως ή άλλως εφαρμόζεται συμπληρωματικά και στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα δε με το ως άνω άρθρο (παρ. 3) ρητώς προβλέπεται, ότι «(..) 3. Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση Αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό».

Η ερμηνεία αυτή έχει πλήρως υιοθετηθεί και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στην υπ’ αρ. 107693/E2/1-7-2016 εγκύκλιο του (η οποία εκδόθηκε υπό το κράτος του άρθρου 4 παρ. 8 του ν.3848/2010,[1] που αποτελούσε όμοια διάταξη με αυτήν του άρθρου 62 παρ. 7 του ν. 4598/2019). Συγκεκριμένα, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονταν: «Με αφορμή δικά σας ερωτήματα, καθώς και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπληρώσει διετή ευδόκιμο υπηρεσία και έχοντας υπόψη την αδυναμία εφαρμογής του Π.Δ.152/2013 (Φ.Ε.Κ.240 τ.Α΄/5-11-2013, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις. Οι διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών είναι οι εξής: 1) των παραγράφων 2(α) και 3(α) του άρθρου 5, του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3γ, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.141 τ. Α΄), 2) των παρ.1 έως 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Π.Δ.140/1998 (Φ.Ε.Κ.107 τ. Α΄), 3) των παρ.1 και 2 του άρθρου 40 του Υ.Κ.-Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) 4) των παρ. 5 και 8 του άρθρου 4 , του Ν.3848/2010(Φ.Ε.Κ.71 τ. Α΄) και 5) της με αριθμό πρωτ.46026/Δ2/25-06-2007 σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την 1-11-2011 (σχολικό έτος 2012-2013) με τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους. Συγκεκριμένα, απαιτούνται δύο (2) χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας με απόσπαση σε θέσεις, όπου ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια».

         Μετά ταύτα, είναι προφανές, ότι η Διοίκηση, οφείλει να προβεί και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο, που έκαστο των μελών συμπλήρωσε διετή υπηρεσία, στην έκδοση των πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.3528/2007. Σε αντίθετη περίπτωση, η παράνομη παράλειψη της διοικήσεως να ολοκληρώσει την διοικητική διαδικασία, θίγει τα μέλη μας και επιφυλασσόμεθα για τη διεκδίκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους, εφιστώντας την προσοχή σας στο γεγονός, ότι η ως άνω παράνομη παράλειψη συνιστά μεταξύ άλλων πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα εκ μέρους σας.

         Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος των μελών μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ

          Για τη μη έκδοση εκ μέρους σας πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, που συμπλήρωσαν διετή υπηρεσία μέχρι τις 27/1/2023.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

          Όπως άμεσα προβείτε στην έκδοση πράξεων μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, που συμπλήρωσαν διετή προϋπηρεσία μέχρι την 27-1-2023 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, από τον χρόνο, που έκαστος εξ αυτών συμπλήρωσε τη διετία.

         Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών μας.

          Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα, προς όν αύτη απευθύνεται, αντιγράφων.

Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023[1] «8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων».

Εγγραφές και συνδρομές αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-23

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Εγγραφές και συνδρομές αναπληρωτών εκπαιδευτικών  για το σχολικό έτος 2022-23

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» καλεί τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους αναπληρώτριες/ες να κάνουν εγγραφή στο Σωματείο μας, ώστε να έχουν πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη και να μετέχουν στις αποφάσεις, στις δράσεις, στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες.

Παράλληλα, με την εγγραφή εκδίδεται και η κάρτα εκπαιδευτικού για χρήση σε μουσεία και εκπτωτικές τιμές σε υπηρεσίες-καταστήματα.

Η οικονομική συνδρομή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-3 είναι 5 ευρώ.

Χρονική διάρκεια εγγραφών: Από Δευτέρα 6 έως Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Τρόποι εγγραφής και κατάθεση συνδρομής:

$1·      Από Δευτέρα έως Παρασκευή 18:30 έως 20:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Τίτου Γεωργιάδη 95, 1ος όροφος).

·      Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 μμ, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

·      Με ηλεκτρονική εγγραφή και πληρωμή. Συμπληρώνετε την επισυναπτόμενη αίτηση, την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και πληρώνετε την οικονομική συνδρομή στον παρακάτω λογαριασμό μέσω e-baking. Στην αιτιολόγηση κατάθεσης αναγράψτε Επώνυμο, Όνομα, email, ώστε να σας σταλεί απόδειξη πληρωμής.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού:

 

 

 

Πλαίσιο δράσεων για τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική ατομική αξιολόγηση Κεραμέως

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Πλαίσιο δράσεων για τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική  ατομική αξιολόγηση Κεραμέως

Με βασική στόχευση την Ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης, την κατηγοριοποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, την προώθηση του οικονομικά «αυτόνομου» σχολείου που θα εξαρτάται από τους χορηγούς, τον συνεχή εκβιασμό και την φίμωση των εκπαιδευτικών, προχώρησαν Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ στην επίσπευση των διαδικασιών για την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης, έπειτα από τις γνωστές αιφνιδιαστικές τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια.

Πρόκειται για άθλιο εμπαιγμό τη στιγμή που τα σχολεία λειτουργούν με δεκάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικά στην ειδική αγωγή, που δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τα μαθησιακά, κοινωνικά και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα των μαθητών, τα οποία έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που τα σχολεία είναι παρατημένα, με υποχρηματοδότηση, με τη ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα, με άθλιες υποδομές να καταρρέουν (γεγονός που οδήγησε και στον τραγικό θάνατο του μαθητή μας στις Σέρρες), που κλείνουν σχολεία λόγω έξωσης, που δεκάδες πλημμυρίζουν με το πρώτο μπουρίνι.

Η επίσημη έναρξη της λεγόμενης «αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών πρέπει να βρει όλο τον κλάδο σε θέση μάχης! Είναι αιτία πολέμου για όλους τους συναδέλφους! Έχουμε τη δύναμη να τους χαλάσουμε για άλλη μια φορά τα σχέδια, όπως κάναμε και στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης των σχολείων. Ο φόβος και η τρομοκρατία που επιχειρεί το ΥΠΑΙΘ δε θα περάσουν. Ο αγώνας που δίνουν οι εκπαιδευτικοί είναι αγώνας για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος», στο πλαίσιο της πάλης ενάντια στον αντιεκπαιδευτικό νόμο Κεραμέως ν.4823/21 και στην επιχειρούμενη εφαρμογή της αντιδραστικής ατομικής αξιολόγησης, προχωρά:

·                Στην πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Λεωφ. Δημοκρατίας, 10).

·                Στην κήρυξη στάσεων εργασίας, εφόσον χρειαστεί μέχρι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου αναμένοντας και την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ.

·                Στο αίτημα προς τη ΔΟΕ για προκήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον ν. 4823/21 και καθώς και από την Υπ. Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023.

·                Στην επιδίωξη συνάντησης με τους νέους σχολικούς συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

·                Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις με Παραστάσεις Διαμαρτυρίας και κλιμάκωση με προκήρυξη απεργίας για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

·                Σε δια ζώσης και διαδικτυακές ενημερώσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από τους Συλλόγους ΠΕ και τη ΔΟΕ.

·                Έκδοση ενημερωτικής ανακοίνωσης προς τους γονείς για τους πραγματικούς στόχους της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Η απάντηση του Κλάδου θα είναι ενωτική και αποφασιστική ενάντια στην επίσπευση των διαδικασιών της αντιδραστικής αξιολόγησης από το ΥΠΑΙΘ – Δε θα τους περάσει ! ! !

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00 μμ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος», λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της ΔΟΕ, καλεί όλες τις συναδέλφισσες και τους συνάδελφους τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 μμστην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Λεωφ. Δημοκρατίας, 10).

Θεματολογία:

·                Το αγωνιστικό πλαίσιο ενάντια στην ατομική αξιολόγηση

·                Το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών

·                Οργανικές θέσεις-διορισμοί

·                Προτάσεις για την Ολομέλεια Προέδρων της ΔΟΕ στις 20/2/23

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μαζικά μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Καλούμε όλους τους νεοδιόριστους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή

 

Ανακοίνωση για την πολυτροπολογία

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας κλιμακώνουν την επίθεση και εντείνουν την αποδόμηση του δημόσιου σχολείου που ξεκίνησαν με την εσωτερική κι εξωτερική «αξιολόγηση» των σχολικών μονάδων με την πολύ-τροπολογία για την ατομική «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών!

                                                                                    

Κυβέρνηση και Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεχίζουν κι εντείνουν το έργο κατηγοριοποίησης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου προχωρώντας στην ολοκλήρωση εφαρμογής του ν.4823/21 με την υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στηριγμένης στη σαθρή διαδικασία της εσωτερικής κι εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων την οποία ο κλάδος με τη στάση του απέτρεψε. Πιστοί στην προσφιλή τους τακτική, αιφνιδιαστικά και σε ένα άσχετο νομοσχέδιο (κατάντησε φασόν διαδικασία πλέον), αυτή τη φορά του Υπουργείου Μεταφορών, ψηφίζουν τροπολογία, εφαρμογής της διαδικασίας της ατομικής αξιολόγησης.

Με την συγκεκριμένη τροπολογία, ολοκληρώνει τις προβλέψεις του ν.4823/21.

Για πρώτη φορά δίνουν τη δυνατότητα τμηματικής τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης όπου έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής για να ξεκινήσουν άμεσα την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών. Μάλιστα επιβεβαιώθηκε ο φόβος που εκφράσαμε στη συνάντηση με την υφυπουργό, κα Μακρή πως μάλλον για αυτό δεν μονιμοποιούνται οι νεοδιόριστοι, για να χρησιμοποιηθούν ως δύναμη πίεσης για την υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης.

Φαίνεται πως τόσο η κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Παιδείας βιάζονται να χρεώσουν τις δικές τους ευθύνες στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές.

Ρωτάμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. που τόσο θριαμβευτικά στην ιστοσελίδα του αναφέρει πως «ξεκινά η αξιολόγηση μετά από 41 χρόνια», αυτό ευθύνεται που

·       είναι μέσα Ιανουαρίου και τα κενά υπολογίζονται σε χιλιάδες;

·       οι υποδομές των σχολείων είναι σε κακό χάλι με αποτέλεσμα συνεχώς να συμβαίνουν ατυχήματα;

·       με την πρώτη κακοκαιρία τα σχολεία δεν έχουν ρεύμα ή πετρέλαιο;

·       αντί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα, στοιβάζονται θυμίζοντας περασμένες δεκαετίες;

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κάνει σαφές ότι η έναρξη της λεγόμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα μας βρει απέναντι, στηριζόμενους στις παιδαγωγικά τεκμηριωμένες θέσεις μας που ενισχύουν το δημόσιο σχολείο.

Ο κλάδος έχει την εμπειρία και τη δύναμη να αποτρέψει την εφαρμογή του ν.4823/21 ως προς την ατομική «αξιολόγηση», όπως έπραξε και με την εσωτερική κι εξωτερική «αξιολόγηση» της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 25/1 μέχρι και 17/2, η βάση του κλάδου καλείται σε Γενικές Συνελεύσεις, με Ολομέλεια Προέδρων στις 20 Φεβρουαρίου 2023, ώστε να αποφασίσουμε τη δράση μας ενάντια στην ένταση της επίθεσης κυβέρνησης και Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ευχές για Καλές Γιορτές & ευτυχισμένα Χριστούγεννα ! ! !

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

 

Ευχές για Καλές Γιορτές & ευτυχισμένα Χριστούγεννα ! ! !

Ο Σύλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» εύχεται σε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, αυτές τις γιορτινές ημέρες, τα σπίτια όλων μας να γεμίσουν με ζεστασιά, αλληλεγγύη και αγάπη.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, χαρά, αισιοδοξία και κοινωνική ευημερία.

 

 

 

Μπορεί να είναι εικόνα υποδήματα, δέντρο και κείμενο

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 πμ Δωρεάν Παράσταση για Εκπαιδευτικούς «Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας»

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

                   Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 πμ  Δωρεάν Παράσταση για Εκπαιδευτικούς

«Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας»

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» σε συνεργασία με την Εταιρεία Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών BEHOLD, σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση «Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας».

Η δωρεάν παράσταση για τους εκπαιδευτικούς θα γίνει το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στις 11.00 π.μ, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4).

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παράσταση ώστε να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τους στόχους της θα πρέπει απαραιτήτως να προκρατήσουν τη θέση τους .

Πληροφορίες/ Κρατήσεις: Είσοδος δωρεάν με την επίδειξη της κάρτας εκπαιδευτικού Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο: 6979031752 (καθημερινές 10.00 έως και τις 15.00) & στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επισυνάπτεται αναλυτικό υλικό για τη θεατρική παράσταση.

 

 

 

Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ… σε νέους αγώνες μας καλεί ! ! ! Συγκέντρωση, Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 18:00 μμ.

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ… σε νέους αγώνες μας καλεί ! ! !

Συγκέντρωση, Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 18:00 μμ.

Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 1973 ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς, αποτελεί, ιστορικά, ένα από τα καθοριστικά γεγονότα για την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο του 1974. Με κεντρικό σύνθημα «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» η φοιτητική νεολαία ύψωσε το ανάστημά της, για τη δημοκρατία, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στην αντιδικτατορική δράση και στον αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, 49 χρόνια μετά, αποτελεί αυτονόητη πράξη ευθύνης για το σήμερα. Κι αυτό διότι, τα αιτήματα εκείνης της εποχής παραμένουν επίκαιρα και διαχρονικά.

Ειδικότερα, δε, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και οι δραματικές αυξήσεις σε όλα τα βασικά αγαθά, στα καύσιμα και στους λογαριασμούς, εξανεμίζουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων. Σε μια περίοδο, που η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τη μία, πριμοδοτεί και ενισχύει την αισχροκέρδεια ιδιωτών παρόχων ενέργειας και μεγάλων επιχειρήσεων, κι από την άλλη, ιδιωτικοποιεί τους νευραλγικούς τομείς του Κοινωνικού Κράτους, όπως την Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Ασφάλιση.

Σε μία στιγμή που η επιβολή αυταρχισμού είναι χαρακτηριστικό της Κυβέρνησης, με την Υπουργό Παιδείας να σέρνει στα δικαστήρια τους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος, με την θέσπιση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας να επιδιώκει τη φίμωση της νέας γενιάς, σε μια στιγμή που έχει πληγεί βάναυσα η δημοκρατία από τις υποκλοπές και τις λίστες Πέτσα στα ΜΜΕ, τα μηνύματα και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου αποδεικνύονται απολύτως σύγχρονα και αναγκαία.

Το «Πολυτεχνείο», τέλος, μας καλεί να διαδηλώσουμε ενάντια στον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην Ουκρανία, που δολοφονούν αμάχους, δημιουργούν προσφυγιά και φτώχεια και να απαιτήσουμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτόν.

Στις 17 Νοεμβρίου του 2022 φωνάζουμε για ΨΩΜΙ- Δημόσια Παιδεία και Υγεία – Εργασία -Δημοκρατικά και Κοινωνικά δικαιώματα.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» καλεί τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν καθολικά στην πορεία και σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα γίνουν, για να τιμήσουμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, για να αγωνιστούμε για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Συγκέντρωση, Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 18:00 μμ.

 

Για 8η χρονιά Σχολικά Καλάθια Αλληλεγγύης.

Γράφτηκε από τον/την Σύλλογος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος on . Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

             Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη.                                   

   Για 8η χρονιά Σχολικά Καλάθια Αλληλεγγύης.

Ο «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου – Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»,ο «Σύλλογος Εκδοτών & Βιβλιοπωλών Ηρακλείου Κρήτης», το Εθελοντικό Σωματείο «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι», η Αποστολής Αγάπης, ο Κοινωνικός Χώρος Ιδρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού και τα Παιδικά Χωριά SOS Ηρακλείου διοργανώνουν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά τη δράση αλληλεγγύης με τίτλο «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη». Μια δράση αλληλεγγύης που αγκάλιασε η τοπική κοινωνία και έδωσε χαρά σε πολλά παιδιά, τα οποία χρειάζονταν τη στήριξή μας.

Σκοπός της δράσης είναι η συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία θα μοιράζονται  σε οικογένειες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Ειδικότερα σήμερα οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις λόγω των πολλαπλών κρίσεων είναι μεγάλες και κατά συνέπεια πολλές οικογένειες με παιδιά θ’ αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης.

 Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Να μας ενημερώσετε άμεσα, εάν έχετε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αναγκών για το κάθε παιδί !! Θα χρειαστεί να μας στείλετε email ( όνομα σχολείου και υπεύθυνου επικοινωνίας - αριθμό παιδιών - ηλικία - φύλλο & τάξη ). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος», στο τηλ: 6932 708 450

Στο Σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών Ηρακλείου, στο τηλ: 2810 282303

Στο Εθελοντικό Σωματείο «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι», στο τηλ: 6992185807 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Διεύθυνση: Τίτου Γεωργιάδη & Γερωνυμάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306
Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. & Fax. 2810227341
Ώρες λειτουργίας 18:00-20:00 καθημερινές